ایده تم

به زودی و پرقدرت ایده تم فعالیت خود را آغار می نماید.